ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2525 สาขาฟิสิกส์


ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ.2525 สาขาฟิสิกส์ ท่านเป็นผูเสนอทฤษฎีใหม่ที่อธิบายพฤติกรรม การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสิ่งแวดล้อม ที่ไร้ระเบียบ ซึ่งนำความเข้าใจถึงคุณสมบัติต่างๆ ของสสารจำพวกอสัณฐานกึ่งตัวนำ สารผลึกกึ่งตัวนำที่มีสิ่งเจือปนสูง ฯลฯ อันเป็นการก่อให้เกิดการวิวัฒนาการ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เพราะสารเหล่านี้มีประโยชน์ในการผลิตแสงเลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ.