บทที่ 7 การคำนวณหาขนาดแฟกเตอร์โครงสร้าง จากการทดลองเมื่อได้ค่าต่าง ๆ ของผลึกจนถึงขั้นเก็บข้อมูลความเข้มไดแล้ว ขั้นต่อไปของการหาโครงสร้างของผลึกก็คือ การหาตำแหน่งต่าง ๆ ของอะตอมนั่นเอง 1. การคำนวณขนาดของแฟกเตอร์โครงสร้าง ในปี ค.ศ. 1922 แบรกก์ ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากระนาบ hkl ใด ๆ (Ihkl) กับขนาดของแฟกเตอร์โครงสร้าง (structure factors ; Fhkl )
อ่านต่อรอหน่อยนะ...