[align=left]บทที่ 5 Geometric ? data Collection[/align] การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพ มีวิธีการถ่ายภาพใหญ่ ๆ อยู่ 3 วิธี 1) การถ่ายภาพแบบผลึกหมุน (Rotation Photograph) หรือ Oscillation Photograph 2) การถ่ายภาพแบบ Weissenberg (Weissenberg Photograph) 3) การถ่ายภาพแบบส่าย หรือแบบควง (Precession Photograph) 1. การถ่ายภาพแบบผลึกหมุน (Rotation Photograph or Oscillation Photograph) จะใช้ฟิล์มครอบผลึกไว้เป็นรูปทรงกระบอก ตามแกนหมุนของผลึก แล้วใช้รังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นค่าเดียว ยิงเข้าไปในแนวตั้งฉากกับแกนหมุนของผลึก โดยแกนหมุนต้องใช้แกน a, b หรือ c ขณะฉายรังสีเอกซ์ไปยังผลึกที่กำลังหมุน แลตทิซส่วนกลับจะตัดทรงกลมของการสะท้อนเป็นรูปวงกลม รังสีเอกซ์ที่เลี้ยวเบนจะไปปรากฏเป็นจุดบนแผ่นฟิล์ม เมื่อคลี่แผ่นฟิล์มออก จะพบแนวเส้นตรงของจุดสะท้อนดังรูป
อ่านต่อรอหน่อยนะ...