บทที่ 4 Preliminary Investigation and Selection of Crystals for X-rays study การเลือกผลึก - ผลึกต้องเป็นผลึกเดี่ยว มีความสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว - ขนาดและรูปร่างต้องพอเหมาะ
อ่านต่อรอหน่อยนะ...