วิชา crystal and x-rays เป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาโครงสร้างของวัสดุต่างๆ โดยอาศัยภาพถ่ายจากรังสีเอกซ์ เพื่อจำแนกเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่า ระบบ (system) และกลุ่มที่เรียกว่า space group ในการหาโครงสร้างนั้นในรายวิชานี้จะเน้นถึงการศึกษาโครงสร้างของวัสดุที่เป็นของแข็งจำพวกผลึก (crystal) ซึ่งมีการจัดเรียงโครงสร้างอะตอมหรือโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบใน 3 มิติ โดยเริ่มจากการเลือกรังสีเอกซ์และผลึกที่เหมาะสม เพื่อนำไปถ่ายภาพ โดยมีวิธีการถ่ายภาพแบบต่างกัน เช่น ภาพถ่ายแบบหมุน (rotation photograph), ภาพถ่ายแบบ Weisenberg (Weisenberg photograph) ซึ่งภาพถ่ายที่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวแปรที่สำคัญที่จะนำไปสู่การหา space group ของผลึก ที่เราเรียกว่า ?ตัวแปรแลตทิซส่วนกลับ? ( reciprocal lattice parameter )
อ่านต่อรอหน่อยนะ...