บทที่ 7 การคำนวณหาขนาดแฟกเตอร์โครงสร้าง จากการทดลองเมื่อได้ค่าต่าง ๆ ของผลึกจนถึงขั้นเก็บข้อมูลความเข้มไดแล้ว ขั้นต่อไปของการหาโครงสร้างของผลึกก็คือ การหาตำแหน่งต่าง ๆ ของอะตอมนั่นเอง 1. การคำนวณขนาดของแฟกเตอร์โครงสร้าง ในปี ค.ศ. 1922 แบรกก์ ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มของการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์จากระนาบ hkl ใด ๆ (Ihkl) กับขนาดของแฟกเตอร์โครงสร้าง (structure factors ; Fhkl )
อ่านต่อรอหน่อยนะ...

[b][color=blue][align=center]บทที่ 6 Intensity ? data Collection[/align][/color][/b] เป็นการเก็บแบบ integrated intensity บริเวณใดจุดมีความเข้มสูงแสดงว่ามีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมาก นั่นคือ มีอะตอมอยู่ มีวิธีการเก็บ 2 วิธี คือ 1. Diffraction meter method เป็นการเก็บจากการนับจำนวน photon ความยาวคลื่นเดียวกับรังสีเอกซ์ที่ตกกระทบโดยใช้เครื่องวัด วิธีนี้ได้ค่าที่มี accuracy สูง รวดเร็ว แต่เครื่องมือราคาแพง และไม่ต้องมีพื้นฐานในการใช้มากนัก 2. Photographic method เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้ฟิล์มรับรังสีเอกซ์ที่เลี้ยวเบนจากผลึก จากนั้นนำฟิล์มไปล้างแล้ววัดความเข้มของจุดบนฟิล์ม ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี คือ 2.1 .ใช้ Photometer technique ซึ่งมี 2 ชนิด คือ - Single beam - Double beam 2.2 Visual technique โดยใช้ตาดูเปรียบเทียบความเข้มของจุดกับ standard ที่มี การเก็บข้อมูลวิธีนี้มีข้อควรระวัง คือ
อ่านต่อรอหน่อยนะ...

บทที่ 4 Preliminary Investigation and Selection of Crystals for X-rays study การเลือกผลึก - ผลึกต้องเป็นผลึกเดี่ยว มีความสมบูรณ์ ไม่แตกร้าว - ขนาดและรูปร่างต้องพอเหมาะ
อ่านต่อรอหน่อยนะ...

[align=left]บทที่ 5 Geometric ? data Collection[/align] การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการถ่ายภาพ มีวิธีการถ่ายภาพใหญ่ ๆ อยู่ 3 วิธี 1) การถ่ายภาพแบบผลึกหมุน (Rotation Photograph) หรือ Oscillation Photograph 2) การถ่ายภาพแบบ Weissenberg (Weissenberg Photograph) 3) การถ่ายภาพแบบส่าย หรือแบบควง (Precession Photograph) 1. การถ่ายภาพแบบผลึกหมุน (Rotation Photograph or Oscillation Photograph) จะใช้ฟิล์มครอบผลึกไว้เป็นรูปทรงกระบอก ตามแกนหมุนของผลึก แล้วใช้รังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นค่าเดียว ยิงเข้าไปในแนวตั้งฉากกับแกนหมุนของผลึก โดยแกนหมุนต้องใช้แกน a, b หรือ c ขณะฉายรังสีเอกซ์ไปยังผลึกที่กำลังหมุน แลตทิซส่วนกลับจะตัดทรงกลมของการสะท้อนเป็นรูปวงกลม รังสีเอกซ์ที่เลี้ยวเบนจะไปปรากฏเป็นจุดบนแผ่นฟิล์ม เมื่อคลี่แผ่นฟิล์มออก จะพบแนวเส้นตรงของจุดสะท้อนดังรูป
อ่านต่อรอหน่อยนะ...

บทที่ 3 Symmetry Operation and Space Groups ในผลึกใด ๆ มีสมมาตรแบบต่าง ๆ เช่น 1, 2, 3, 4, 6 ทบ เรียกชื่อสมมาตรที่มีว่าเป็นองค์สมมาตร (Symmetry element) องค์สมมาตรแบ่งเป็น
อ่านต่อรอหน่อยนะ...