แท็กการใส่รูปลงในเว็บเพจ
  <IMG ALIGN = align BORDER = n HEIGHT = n WIDTH = n HSPACE = n VSPACE = n SRC = address ALT = text>
    ALIGH = ตำแหน่งรูปภาพ ดังนี้ LEFT RIGHT TOP MIDDLE BOTTOM คือ ซ้าย ขวา บน กลาง ล่าง ตามลำดับ
BORDER = n กำหนดขนาดกรอบให้รูป n มากกรอบหนา
HEIGHT ความสูงของภาพ
WIDTH ความกว้างของภาพ
HSPACE ระยะห่างซ้าย ขวาของภาพ
VSPACE ระยะห่างบน-ล่างของภาพ
SRC ชื่อรูปภาพที่ต้องการใช้
ALT ข้อความอธิบายรูปภาพ