แท็กการลิงค์เอกสาร
- ลิงค์ภายในเอกสารเดียวกัน  
  < A HREF =?#Target?> ข้อความ </A>
< A NAME =? ชื่อข้อความ ?></A>
เป็นการลิงค์ไปยังตำแหน่ง #Target ภายในเอกสารเดียวกัน โดยมี ชื่อข้อความ บอกตำแหน่งเริ่มต้นการลิงค์
- ลิงค์ไปยังเว็บเพจอื่น  
  < A HREF = ?ชื่อเอกสารที่ต้องการลิงค์ไป ?> ข้อความ</A>
เป็นการลิงค์ไปยังเอกสารอื่น โดยมีข้อความเป็นตำแหน่งเริ่มต้นการลิงค์
- การลิงค์ด้วยภาพ
  < AHREF =?TARGET?> <IMG SRC = ?image name?></A>
TARGET เป็นชื่อเอกสารที่จะลิงค์ไป โดยมีภาพ image name เป็นตัวลิงค์ ถ้าคลิกรูป จะไปยัง TARGET ที่กำหนด
- การลิงค์ไปยังอีเมลล์
  <A HRET =?MAIL TO : E-mail ad?>Text </A>
เป็นการลิงค์ไปยัง ที่อยู่อีเมลล์ E-mail ad โดยมี Text เป็นตัวกำหนดจุดลิงค์