-
<Hn>?</Hn>
กำหนดขนาดของหัวเรื่อง (Heading) เมื่อ n แทนระดับของหัว เรื่องโดยมีระดับ H1 ใหญ่สุด ถึง H6 เล็กสุด
<FONT COLOR=? รหัสสีหรือชื่อสี ?>?</FONT>
กำหนดสีของข้อความโดยกำหนดรหัสสี หรือ ชื่อสี
<FONT FACE="ชื่อฟอนต์">?</FONT>
กำหนดชื่อฟอนต์ที่ต้องการใช้ สามารถใส่ชื่อฟอนต์ได้หลายฟอนต์ พร้อมๆกัน
<FONT SIZE=3 >?</FONT>
กำหนดขนาดของฟอนต์ กำหนด ได้จาก ?7 ถึง 7 โดยที่ ?7 ขนาดเล็กสุด 7 ใหญ่สุด
<B>?</B>หรือ <strong>?</strong>
ทำข้อความให้เป็นตัวหนา
<I>?</I> หรือ <em>?</em>
ทำข้อความให้นอนเป็นตัวเอน
<u>?</u> ขีดเส้นใต้ข้อความ
<strike>?</strike> ขีดฆ่าข้อความ
<big>?</big>
เพิ่มขนาดอักษรขึ้นอีก 1 ระดับ
<small>?</small>
ลดขนาดตัวอักษรลง 1 ระดับ
<blink>?</blink>
ข้อความกระพริบ ใช้ได้ กับ เบราว์เซอร์บางตัว
<sub>?</sub>
แสดงข้อความแบบตัวห้อย
<sup>?</sup>
แสดงข้อความแบบตัวยกกำลัง
<comment>?</comment>
ใส่ข้อความหมายเหตุเมื่อไม่ต้องการให้ข้อความแสดง