แท็กการสร้างฟอร์ม
  <FORM parameter>?</Form>
    มีรูปแบบทั่วไปเป็น <FORM METHOD=?วิธีส่งข้อมูล? ACTION =?ตำแหน่งโปแกรมที่จะประมวลผล? ENCTYPE = ???></FORM>
METHOD มีอยู่2 แบบคือ
-POST ข้อมูลส่งไปยัง ตัวประมวลผลโดยไม่ผ่าน เซิร์ฟเวอร์
- GET ข้อมูลส่งไปยัง ตัวประมวลผลโดยผ่านทางเซิร์ฟเวอร์
ACTION =บอกตำแหน่งโปรแกรมประมวลผล
ENCTYPE = กำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลของฟอร์มเพื่อส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ จะใส่หรือไม่ก็ได้
  <INPUT parameter>
    เป็นแท็กที่กำหนดรูปแบบการรับข้อมูล มีรูปแบบ
<INPUT TYPE=??? NAME=??? SIZE=n MAXLENGTH =n VALUE=???>
TYPE = รูปแบบการรับข้อมูลจากบราวเซอร์ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ TEXT , PASSWORD , CHECKBOX , RADIO , SUMIT , RESET
NAME ชื่อข้อมูล สำหรับกำหนดชื่อข้อมูลที่จะนำเข้าซึ่งควรมีความหมายสอดคล้องกับชนิดข้อมูลที่นำเข้า
VALUE ค่า สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับข้อมูลแต่ละตัว
SIZE กำหนดขนาดของกล่องข้อความ จำนวนอักษรที่ให้ใส่ได้
MAXLENGTH จำกัดจำนวนอักษรแท็กการใส่รูปลงในเว็บเพจ
  <IMG ALIGN = align BORDER = n HEIGHT = n WIDTH = n HSPACE = n VSPACE = n SRC = address ALT = text>
    ALIGH = ตำแหน่งรูปภาพ ดังนี้ LEFT RIGHT TOP MIDDLE BOTTOM คือ ซ้าย ขวา บน กลาง ล่าง ตามลำดับ
BORDER = n กำหนดขนาดกรอบให้รูป n มากกรอบหนา
HEIGHT ความสูงของภาพ
WIDTH ความกว้างของภาพ
HSPACE ระยะห่างซ้าย ขวาของภาพ
VSPACE ระยะห่างบน-ล่างของภาพ
SRC ชื่อรูปภาพที่ต้องการใช้
ALT ข้อความอธิบายรูปภาพ
   
   แท็กรูปแบบตาราง
<TABLE parameter>?</TABLE> เป็นคำสั่งเปิดปิดตาราง มีพารามิเตอร์ ดังนี้ ALIGN กำหนดตำแหน่งการวางตารางในเอกสาร
- BORDER =n กำหนดให้แสดงเส้นกรอบตรารางหรือไม่ ถ้าเลือกให้ใส่กรอบให้ใส่ค่าความหนาของกรอบด้วย
- HEIGHT = n กำหนดความสูงของตารางทั้งตาราง
- WIDTH = n กำหนดความกว้างของตาราง
- CELLSPACEING = n กำหนดระยะห่างระหว่างเซลล์ในตาราง กำหนดเป็นพิกเซล
- CELLSPADDING = n กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นและเนื้อหาภายในเซล
<TH parameter>?</TH> ตารางตามแนวตั้ง กำหนด ข้อความโดยมีพารามิเตอร์ - VALING = ตำแหน่ง กำหนดการวางข้อมูลในเซลล์ตามแนวตั้ง กำหนดได้เป็น TOP MIDDLE BOTTOM
- HEIGHT = n กำหนดความสูงของเซลล์ในตาราง
- WIDTH = n กำหนดความกว้างของซลล์ในตาราง
- BGCOLOR = #รหัสสี กำหนดสีพื้นหลังของเซลล์
<TR parameter>?</TR>
ตารางตามแนวนอน กำหนดแถวตามแนวนอนของตารางได้ โดยใช้ ALIGN
<TD parameter>?</TD>
กำหนดตำแหน่งข้อมูลในตารางโดยใช้พารามิเตอร์ ALIGN และ VALIGN เป็นตัวกำหนดแท็กการลิงค์เอกสาร
- ลิงค์ภายในเอกสารเดียวกัน  
  < A HREF =?#Target?> ข้อความ </A>
< A NAME =? ชื่อข้อความ ?></A>
เป็นการลิงค์ไปยังตำแหน่ง #Target ภายในเอกสารเดียวกัน โดยมี ชื่อข้อความ บอกตำแหน่งเริ่มต้นการลิงค์
- ลิงค์ไปยังเว็บเพจอื่น  
  < A HREF = ?ชื่อเอกสารที่ต้องการลิงค์ไป ?> ข้อความ</A>
เป็นการลิงค์ไปยังเอกสารอื่น โดยมีข้อความเป็นตำแหน่งเริ่มต้นการลิงค์
- การลิงค์ด้วยภาพ
  < AHREF =?TARGET?> <IMG SRC = ?image name?></A>
TARGET เป็นชื่อเอกสารที่จะลิงค์ไป โดยมีภาพ image name เป็นตัวลิงค์ ถ้าคลิกรูป จะไปยัง TARGET ที่กำหนด
- การลิงค์ไปยังอีเมลล์
  <A HRET =?MAIL TO : E-mail ad?>Text </A>
เป็นการลิงค์ไปยัง ที่อยู่อีเมลล์ E-mail ad โดยมี Text เป็นตัวกำหนดจุดลิงค์
     แท็กรูปแบบพารากราฟ
<P> ย่อหน้าใหม่โดยเว้นบรรทัดว่าง 1 บรรทัด
<BR>
ขึ้นบันทัดใหม่
<center>?</center>
กำหนดข้อความหรือรูปภาพให้แสดงผลกึ่งกลางหน้าเอกสาร
<p align="ตำแหน่งข้อความ ">?</p>
กำหนดการวางตำแหน่งข้อความในพารากราฟ ใช้ align ได้ดังนี้ left, center, right เพื่อวาง ซ้าย กลาง และ ขวาสุดตามลำดับ