ข้อ1 พิสูจน์สมการกฎของ stoke ข้อ2 หาสมการแมกเวลล์เฉพาะ สมการ differential โดยใช้กฎของ เกาส์ แอมแปร์ ฟาราเดย์ 2ข้อนี้ออกทุกปีนะ และออกแบบฝึกท้ายบทที่1และ2 ดังนี้ ข้อ 1.2 ข้อ 1.5(ข) ข้อ 2.9 ข้อ2.10 unseen 1ข้อ ก.ให้หาอินทิเกรตทั่วถึงของ F.dl ข.ให้หาอินทิเกรตของ (เกรเดียนครอสF) .dA ของลูกบาศก์ 1หน่วย ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (1,1,1) ข้อสอบเป็นภาษาต่างประเทศนะครับ