เก็บตกข้อสอบกลางภาคปลาย modern physics ปี 2544 1.จงบอกลักษณะเฉพาะของฟังก์ชันคลื่นทางคณิตศาสตร์ของฟิสิกส์ มา 3 ข้อ 2.จงบอกตัวดำเนินการของปริมาณต่อไปนี้ใน 1 มิติ - ตำแหน่ง - โมเมนตัม - แฮมิลโตเนียน - พลังงานจลน์ 3.จงบอกความหมายของ Degeneracy 4.ใช้ V= 0 เมื่อ -L= L 4.1 จงบอกลักษณะของหลุมศักย์ 4.2 เขียนภาพ 5.- จงพิสูจน์โมเมนต์แม่เหล็ก เมื่อ u=(?/2*pi)sqr(kr/m) ;k=(1/4*pi*epsilon0) - จงคำนวณโมเมนต์ของแม่เหล็กที่เป็นไปได้ของ n=3 7. ให้ psi(x)=Asin(pi*x/L) - หา A -

- -