บริเวณหนึ่งมีบ่อศักย์ V1 V2 V3 ตามลำดับ โดย V1>V2V1 มีอิเล็กตรอนตัวหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวราบผ่านทั้ง 3 บริเวณ จงเขียนสมการ Schrodinger และฟังก์ชันคลื่นที่ยอมรับได้ของอิเล็กตรอน ถ้า E เป็นพลังงานของอิเล็กตรอน โดย ก)EV1 แต่ และ

3.4 prob.dens. P(x) และ P(p) แล้วเขียนกราฟ จากกราฟอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาค 4.ถ้าตัวดำเนินการ A= d/dx และ B=d^2/dx^2 4.1 จงแสดงว่า psi(x,t) = [e^(-3it) ]cos(x) เป็น eigen function ของ A และ B หรือไม่ ถ้าเป็นมีค่าเจาะจงเท่าไหร่ 4.2 จงแสดงว่า A และ B เป็นตัวดำเนินการ Hamitian หรือไม่ 4.3 จงหาตัวสลับที่ [A,B] [hr]
ใคร ว่าง ช่วยเข้ามา ฌแลยหน่อยน่ะค่ะ