------------------------------------------------ 1)จงอธิบายความหมายของ ก)Ensemble ข)Maxwell's Distribution ใครมีอีกช่วยเพิ่มเติมด้วยน่ะค่ะ