เสียง


เสียง
ธรรมชาติของเสียง
 - เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือน เสียงสำหรับ หูมนุษย์ที่รับฟังได้ มี ความถี่ 20 - 20,000 เฮิร์ตซ์ เกิดจาก การสั่น ของวัตถุทำให้ตัวกลางเกิดเป็นส่วนอัดและส่วนขยาย
 - เสียงเคลื่นที่ไปในตัวกลางที่ยืดหยุ่น
 - เสียงเป็นคลื่นกล และ เป็นคลื่นตามยาว มีคุณสมบัติการ สะท้อน การหักเห แทรกสอด และ เลี้ยวเบน
 อัตราเร็วของเสียงในอากาศ vt = 331 + 0.6t
  vt = ความเร็วของเสียงที่อุณหภูมิ t (c° )
   
ความเข้มของเสียง (I)
 คือ กำลังเสียงที่ตกกระทบในแนวตั้ง ฉากกับพื้นที่ ของหน้าคลื่นของทรงกลม 1 ตารางหน่วย และ ความเข้มสูงสุดที่มนุษย์ ทนได้ คือ 1 w/m2
 ฟิสิกส์ และ I=P/A
  I = ความเข้มเสียง มีหน่วยเป็น วัตต์/ตารางเมตร (W/m2)
  P = กำลัง มีหน่วยเป็น วัตต์
  R = ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (m)
 ความเข้มเสียง
   
ระดับความเข้มของเสียง
 ฟิสิกส์
  ß ระดับความเข้มเสียง หน่วยเป็น เดซิเบล (dB)
  I ความเข้มของเสียง หน่วยเป็น W/m2
  
I0 ความเข้มของเสียงต่ำสุดที่คนเราจะได้ยิน 10-12 W/m2

   
บีตส์
 เกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่างกันไม่ เกิน 7 Hertz
 fB = f1 - f2
  fB = ความถี่บีตส์
 (f1+f2 )/2= ความถี่ของคลื่นทั้งสอง
  f1 , f2 = ความถี่ของคลื่นทั้งสอง
   
ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์
 เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่ของ ผู้ฟัง หรือ ต้นกำเนิดเสียง หรือ ทั้งสองอย่างเคลื่อนที่ทำให้ ความถี่ที่ผู้ฟังได้รับเปลี่ยนไป
 ฟิสิกส์
  fL = ความถี่เสียงที่ผู้ฟังได้รับ
  fs = ความถี่เสียงจากต้นกำเนิด
  v = ความเร็วของเสียง(ในอากาศ)
  vL = ความเร็วของผู้ฟัง
  
vs = ความเร็วของต้นกำเนิดเสียง

ค่า v
เป็นบวกเสมอ (+)
ค่า vL , vs
- เป็นบวก(+) ถ้าไปทิศทางเดียวกับ v

- เป็นลบ (-) ถ้าไปทิศทางตรงข้ามกับ v
เป็น 0 ถ้าอยู่นิ่ง
   
คลื่นกระแทก
 เกิดเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็ว เสียง (vs> v ) เช่น เครื่องบิน
 sin ความเร็วเครื่องบิน
   
การสั่นพ้อง
 เป็นการสั่นอย่างรุนแรง เนื่องจากมีการกระทำด้วยความ ถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุ ถ้าวัตถุเป็นปลายปิดหรือ ปลายตรึง จะเป็นบัพ แต่ถ้าเป็นปลายเปิดหรือปลายปล่อย จะเป็นปฏิบัพ
   
การหักเหของเสียง
 ฟิสิกส์
   
การแทรกสอด โดยแหล่งกำเนิดเฟสตรงกัน
 การรวมกันแบบเสริมสร้าง
  ฟิสิกส์ n = 0 , 1 , 2 , 3 , ...
 การรวมกันแบบหักล้างกัน
  ฟิสิกส์ n = 1 , 2 , 3 , ...