การฟุ้งของโมเลกุล (Diffusion)    การนำความร้อน ความหนืด


11.1  การฟุ้งของโมเลกุล (Diffusion)

11.2  การนำความร้อน  (Thermal  conduction)

11.3  ความหนืด

11.4  ระยะทางอิสระเฉลี่ย (mean free path)

11.5  ทฤษฎีโมเลกุลของปรากฎการณ์ขนส่ง (ตอน 1)

ทฤษฎีโมเลกุลของปรากฎการณ์ขนส่ง (ตอน 2)


ที่มา : จุฬาออนไลน์