อุณหพลศาสตร์ ความจุความร้อนจำเพาะ การถ่ายเทความร้อน


10.1  อุณหพลศาสตร์

10.2  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

10.3  ความร้อน

10.4  งาน ( ตอน 1)

งาน ( ตอน 2)

10.5  กลจักรความร้อน

10.6 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

10.7 เอนโทรปี


ที่มา : จุฬาออนไลน์