ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมบัติของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ ความร้อน แก๊สจริง แก๊สอุดมคติ


สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์

9.1 ความร้อน (Heat)

9.2 สมบัติของแก๊สอุดมคติ

9.3 แบบจำลองของแก๊ส

9.4 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

9.5 การหาอุณหภูมิผสมและความดันผสมจากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

9.6 แก๊สจริงและแก๊สอุดมคติ


ที่มา : จุฬาออนไลน์