การแกว่ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก


6.1 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

6.2 แรงและพลังงานในการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

6.3 ตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบ SHM

6.4 การซ้อนทับกันของการสั่นแบบ SHM


ที่มา : จุฬาออนไลน์