ชื่อ ดร พระมหาจรรยา ฉายา สุทฺธิญาโณ นามสกุล คงจินดา เกิด วันที่ 2 มกราคม 2502 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ 13 ปี วันที่ 22 เมษายน พ ศ 2515 อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่ออายุ 21 ปี วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2523 สถานที่บรรพชาและอุปสมบท วัดขันเงิน ต วังตะกอ อ หลังสวน. จ ชุมพร การศึกษาปริยัติธรรม นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 7 ประโยค . การศึกษาระดับอุดมศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร รัฐศาลตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปูนา ประเทศอินเดีย รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพาราณสี ประเทศอินเดีย (วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ศึกษาแนวคิดทางการเมืองและสังคมของพระพุทธเจ้า) หน้าที่การงาน -ผู้อำนวยการสถาบันปัญญานันทะ ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ จ เชียงใหม่ ให้การศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวลึกและประยุกต์แก่ประชาชนทั่วไปและ เยาวชนมามากกว่า 500 รุ่น รุ่นละ 80 - 100 คน ตลอดเวลา 9 ปีที่ผ่านมา