ดูใจ เป็นหนังสือที่รวมข้อเขียนในขณะที่พำนักอยู่ที่วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ ในโอกาสที่ได้ติดตามหลวงพ่อปัญญานันทะไปปฎิบัติ ศาลนกิจ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อหลวงพ่อปัญญานันทะได้แสดงปาฐกถา ธรรม ณ วัดอมราวดี ในงานกฐินเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2544 แล้ว ท่านก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ก่อนเดินทางกลับท่านได้บอกว่า ถ้าไม่รีบร้อนควรจะอยู่ดูบ้าน ดูเมืองที่นี่สักระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยกลับ เพราะเพิ่งจะเดินทางมาประเทศ อังกฤษครั้งแรก เมื่อหลวงพ่อเป็ดโอกาสเช่นนั้นก็ยินดีที่จะปฏิบัติตาม คำแนะนำอย่างยิ่ง เพราะจะได้มีโอกาสดูบ้านเมืองที่เคยเป็นมหาอำนาจ ที่มีเมืองขึ้นมากที่สุดจนกล่าวขวัญกันว่า เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ มีมากมายจนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน กล่าวคือไปมุมไหนของโลกก็พบ แต่เมืองขึ้นของอังกฤษทั้งนั้นไม่ว่าเวลาไหนหรือเมื่อไรก็ตาม เมื่อได้มาส่งหลวงพ่อปัญญานันทะที่สนามบิน Heathrow แล้ว ก็กลับไปพำนักที่วัดอมราวดีด้วยการอุปถัมภ์อย่างดีจาก ท่านอาจารย์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดอมราวดี และบรรดาพระภิกษุและเพ่อนสหธรรมิก ที่ร่วมวัดทุกท่าน ขอขอบคุณอย่างซาบซึ้งในน้ำใจมา ณ โอกาสนี้ ได้พำนักอยู่ที่วัดอมราวดีระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 30 พฤศจิกายน ได้ร่วมกิจกรรมของทางวัดในด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมการ ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยง จิตใจ วิถีชีวิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และประเพณี ที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์ เข้าด้วยกันอย่างผสมผสานกลมกลืน เมื่อมีความคิดดีๆ แล่นเข้ามา ในความรู้สึกก็ได้ขีดเขียนบันทึกเอาไว้เป็นคราวๆ ไป ไม่ได้มีแผนการ ที่จะเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบทเป็น